Home

O nama

Usluge

Uputstva

Cene

F.A.Q

Kontakt

Login
 
Aktuelnosti


02.01.2009.

Testirali smo linkove ka našim inostranim partnerima za terminaciju VoIP-a.
Pustili smo u rad prve korisnike.

...................................

22.12.2008.
Dobili smo odobrenje za rad od republičke agencije za telekomunikacije.
Počinjemo sa pripremema za rad VoIP centra.

...................................

. . . . .

. . . .

 

 
 
REČNIK

      Skraćenice, nazivi i popularna objašnjenja

ATA - Analog Telephony Adapter - uređaj koji omogućava da pomoću običnog analognog telefonskog aparata (POT) telefonirate preko Interneta

Browser - program koji služi za surfovanje po Internetu. Poznat je pod različitim nazivima kao što su "Internet Explorer", "Firefox", "Netscape", "Mozilla", "Opera" itd.

Call-Back - označava servis koji će vam uzvratiti poziv telefonom da bi ga koristili

Call-In - označava servis koji prvo morate da pozovete telefonom da bi ga koristili

Codec - metod digitalizovanja, kompresije i pakovanja glasa ili slike za prenos preko Interneta. Oznake kodeka za VoIP sa svojim podvarijantama su: G.729 (A/B), G.723.1 (5.3/6.3K), GSM (13K), GSM-FR, iLBC (20/30ms), G.726 (16/24/32/40K), G.722 (48/56/64K), G.711 (A/U), PCM (A/U), AMR, Speex, DVI4, LPC10 itd. Uređaji na oba kraja veze moraju da podržavaju isti Codec da bi prenos bio moguć. Najveći broj VoIP operatera u svetu koristi Codec-e G.729 i G.723.1

Default Gateway - oznaka za IP Address-u Ruoter-a. Neophodna je opremi i računarima pri komunikaciji Internetom a označava putanju koju oprema upotrebljava kada koristi Internet Servise van lokalne mreže (LAN). Npr: 192.168.1.254

DNS - Domain Name Services - Servis ili IP Adress-a Servera koji je neophodan za rad na Internetu. DNS zna da pretvara imena drugih računara na Internetu u njihove specifične IP Address-e i obrnuto, iz IP Address-a u imena

DTMF - Dual Tone Multi Frequency - tonsko biranja je, pored starog pulsnog, noviji način biranja telefonskih brojeva na novijim digitalnim telefonskim aparatima. Karakterišu ga tonovi u slušalici prilikom biranja brojeva za razliku od štektanja kod starih pulsnih aparata.

e164 - format telefonskog broja koji sadrži sve cifre uključujući i pozivni broj zemlje, broj regiona i broj pretplatnika. Npr. za fiksni broj 555-666 u Beogradu e164 bi izgledao: 38111555666

Ethernet - Eth - protokol koji se najčešće koristi u LAN mrežama za povezivanje računara i opreme preko UTP kablova

Ethernet Switch - uređaj koji se koristi za povezivanje računara i Servera u LAN mrežama

Firewall - FW - uređaj ili program koji se koristi za zaštitu računara, Servera i opreme u LAN mreži od zloupotrebe i upada sa Interneta

FTP - File Transfer Protocol - protokol namenjen za prenos fajlova svih vrsta i velicina. Ovom oznakom počinje URL adresa na Internet Browser-ima pri 'skidanju' fajlova sa Net-a

FXO - tip prikljucka na opremi za telefoniranje preko Interneta koji se povezuje na gradsku telefonsku centralu (priključak tipa RJ11)

FXS - tip prikljucka na opremi za telefoniranje preko Interneta u koji se uljučuje analogni telefonski aparat POTS (priključak tipa RJ11)

Gateway - GW - prevodnica - uređaj koji pretvaranjem povezuje različite signale, protokole, mreže itd.

H323 - jedan od protokola koji se koriste za uspostavljanje, kontrolu i prenos signala pri razgovoru preko Interneta. Za prenos samog glasa se aktivira RTP

HTTP - HyperText Transfer Protocol - oznaka za nezaštićeni protokol za prenos teksta, slika i podataka preko Interneta. Ovom oznakom počinje URL adresa na Internet Browser-ima pri surfovanju

HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - oznaka za zaštićeni protokol za prenos teksta, slika i podataka preko Interneta. Ovom oznakom počinje URL adresa na Internet Browser-ima pri surfovanju. Za zaštitu se često koristi SSL

IAX - Inter Asterisk Exchange - jedan od protokola koji se koriste za uspostavljanje, kontrolu i prenos signala pri razgovoru preko Interneta. Za prenos samog glasa se aktivira RTP

ICMP - Internet Control Message Protocol - IP protokol za dojavu mrežnih grešaka

Internet - skracenica od IP. Popularno ime za najveću mrežu na svetu. Omogućava korišćenje mnoštva različitih Servisa

IP - Interet Protocol - osnovni protokol koji se koristi na Internet mreži. Najpoznatiji potprotokoli koji se koriste u okviru IP-a su TCP, UDP, ICMP itd.

IP Address - Interet Protocol Address - niz brojeva u opsegu od 0 do 255, podeljenih u četiri grupe razdvojene tačkama. Neophodna je opremi i računarima pri komunikaciji Internetom i predstavlja jedinstvanu adresu u nekoj komunikacionoj mreži. Npr: 192.168.1.100

IP PBX - Internet Protocol Private Branch Exchange - oznaka za kućnu telefonsku centralu sa lokalnim brojevima telefona (lokalima) koja ima podršku za rad preko Interneta

IP Phone - digitalni telefonski aparat sa mrežnim priključkom (LAN) pomoću koga možete da telefonirate preko Interneta bez upotrebe računara

ISDN - Integrated Services Digital Network - digitalna mreža integrisanih usluga se koristi za digitalne telefone koji su novija i napredna verijanta fiksnih analognih telefona i koriste digitalnu vezu za prenos glasa i podataka. Postoje dva tipa, Bazni ISDN sa dve telefonske linije i Primarni ISDN sa 30 telefonskih linija

ISP - Internet Service Provider - posrednik koji omogućava korišćenje Interneta i njegovih Servisa

ITSP - Internet Telephony Service Provider - posrednik koji omogućava telefoniranje preko Inteneta

IVR - Interactive Voice Response - govorni telefonski automat koji prepoznaje i reaguje na komande sa tastature telefona (DTMF)

LAN - Local Area Network - lokalna mreža računara i Servera koja pokriva manji prostor i može biti povezana na Internet preko Router-a. Za povezivanje se najčešće koriste Ethernet Switch-evi, UTP kablovi kraći od sto metarai i RJ45 konektori

MASQUERADING - maskarading je specijalni slučaj kombinovane upotrebe NAT i PAT tehnologija. Zovu ga i ENAT, NAPT, a može da služi i kao osnovni oblik Firewall-a

MGCP - Media Gateway Control Protocol - jedan od protokola koji se koriste za uspostavljanje, kontrolu i prenos signala pri razgovoru preko Interneta. Za prenos samog glasa se aktivira RTP

NAT - Network Address Translation - pretvaranje IP adresa iz privatnih u javne i obrnuto. Često se zajedno sa PAT-om koristi na kućnim Router-ima i LAN mrežama. Na primer, privatne IP adrese počinju sa 192.168.x.x, 172.16.x.x i 10.x.x.x

Network - Net - mreža - ime za više povezanih računara i Servera pomoću mrežne opreme. Najveća mreža je Internet

Net Address - mrežna adresa je niz brojeva u opsegu od 0 do 255, podeljenih u četiri grupe razdvojene tačkama. Neophodna je opremi i računarima pri komunikaciji Internetom i predstavlja oznaku neke mreže na Internetu. Npr: 192.168.1.0

Netmask - Subnet mask- mrežna maska je niz brojeva u opsegu od 0 do 255, podeljenih u četiri grupe razdvojene tačkama. Neophodna je opremi i računarima pri komunikaciji Internetom i označava broj IP adresa i pripadnost nekoj komunikacionoj mreži. Npr: 255.255.255.0

NTP - Network Time Protocol - IP mrežni protokol za automatsko podešavanje i usaglašavanje časovnika na mrežnoj opremi, serverima i računarima sa nekim preciznim atomskim časovnikom u svetu

Password - Lozinka - tajna kombinacija slova i brojeva koju koristite pri logovanju na neki Server, a služi da zaštiti vaš servis i lične podatke od zloupotrebe. Njime potvrđujete da servisu pristupate vi a ne neko drugi

PAT - Port Address Translation - pretvaranje IP Port-ova privatne mreže u IP Port-ove javne mraže i obrnuto. Često se koristi u kombinaciji sa NAT-om kod kućnih, malih i srednji mreža kada se naziva MASQUERADING (maskarading), ENAT (unapređeni NAT) i drugim imenima

PBX - Private Branch Exchange - kućna telefonska centrala sa lokalnim brojevima telefona, takozvanim lokalima. Povezuje se na gradsku telefonsku centralu i omogućava obavljanje telefonskih razgovora sa javnom telefonskom mrežom

PIN - Private Identification Number - privatni identifikacioni broj. Obično sadrži od 10 do 16 cifara i koristi se kao šifra za identifikaciju pri korišćenju nekog servisa

Port - IP Port - označavaju se brojevima od 0 do 65535 i svaki Servis ima dodeljen i rezervisan svoj Port. Tako se za SMTP koristi port 25, za WWW port 80, za POP3 port 110, za SIP 5060 itd. Ako je Port za neki servis nestandardan, navodi se u URL-u iza addresse kao dodatak razdvojen dvotačkom. Npr. za port 88 na lokalnom računaru bi URL izgledao: http://127.0.0.1:88

POP3 - Post Office Protocol 3 - protokol verzije 3 za preuzimanje email poruka sa mail Servera

POTS - POT - Plain Old Telephone System - oznaka za klasičan analogni telefonski sistem, analogni telefonski aparat, liniju ili priključak

Postpaid - naziv za tip usluge koja se plaća nakon korišćenja u redovnim vremeskim intervalima

Prepaid - naziv za tip usluge koju prvo platite pa je onda koristite

Proxy - naziv za servis višenamenske upotrebe koji se svodi na zastupanje i posredovanja u prenosu podataka za računarske programe u nemogućnosti direktnog pristupa tim podacima

RJ11 - oznaka za plastični četvrtasti konektor sa četiri kontakata. Koristi se za povezivanja analognih telefonskih aparata na zidni priključak

RJ45 - oznaka za plastični četvrtasti konektor sa osam kontakata. Ima ga na krajevima UTP kablova koji se koriste u LAN mrežama za povezivanje računara i opreme

Router - uređaj koji omogućava da računari jedne mreže komuniciraju sa drugim mrežama na Internetu. Ima najmanje jedan WAN priključak, a jedan ili više LAN priključaka tipa RJ45

RTP - Real Time Protocol - protokol koji se koristi za prenos Codec-om zapakovanog glasa i slike u realnom vremenu preko Interneta. Kod upotrebe u VoIP svrhe, aktiviraju ga protokoli za uspostavu veze i signalizaciju kao sto su SIP, H323 i drugi

Server - specijalizovani raćunar koji 'serviranjem' sadržaja svog Servisa omogoćava da korisnici upotrebljavaju taj Servis. Neki od Internet Servisa su web, email, ftp, dns, news, sip itd.

Service - Internet Service - servisima se nazivaju različiti sadržaji na Internetu koji su vam dostupni upotrebom različitih programa. Tako za WWW ili WEB servis koristite Internet Explorer / Netscape / Mozilla / Firefox, za SMTP i POP3 servis koristite Outlook Expres / Eudora / Mozilla Mail / Thunderbird, za FTP servis koristite FTP Explorer / Cute FTP itd.

SIP - Session Initijation Protocol - jedan od protokola koji se koriste za uspostavljanje, kontrolu i prenos signala pri razgovoru preko Interneta. Za logovanje na SIP Server koristi se Username, UserID ili SIPkey. Za prenos samog glasa se aktivira RTP

SIPkey - niz brojeva koji predstavjaju vaš jedinstveni korisnički broj pri upotrebi SIP protokola tj. SIP broj telefona. To je ujedno i Username koji koristite pri logovanju na SIP Server

SMTP - Simple Mail Transport Protocol - protokol za slanje i razmenu email poruka na mail server i između mail servera

Softphone - program za računar koji omogućava da telefonirate preko Interneta upotrebom računara, slušalica i mikrofona

SSL - Secure Sockets Layer - jedan od načina kriptovanja saobraćaja i zaštite podataka od zloupotrebe kod prenosa preko Interneta. URL ovog servisa sadrži slovo "s" kao https://

STUN - Simple Traverzal of UDP through NATs - protokol koji služi mrežnim uređajima koji se nalaze iza NAT-a ili Firewall-a za određivanju javne IP Address-e

TCP - Transmisson Control Protocol - IP protokol za prenos podataka sa ugrađenom kontrolom greške

UDP - User Datagram Protocol - IP protokol za prenos podataka bez kontrole grešaka

URL - Uniform Resource Locator - Internet adresa nekog sajta / strane / sadržaja. Počinje sa http://, https://, ftp://, mailto: itd.

Username - UserID - vaše korisničko ime. Služi za vašu identifikaciju i zajedno sa Password-om se koristite za logovanje na neki Server pre upotrebe Servisa

UTP - Unshielded Twisted Pair - oznaka za tip kabla sa četiri para žica koji se najčešće koristi za LAN mreže. Koristi RJ45 tip konektora

VoIP - Voice Over Internet Protocol - naziv Servisa za prenos govora preko Interneta

WAN - Wide Area Network - mreža za veće udaljenosti. Povezuje više LAN mreža

WWW - World Wide Web - servis Internet mreže koji vam omogućava surfovanje i gledanje njegovog sadržaja. URL ovog servisa počinje sa http:// i https://

 

Vrh strane ^